Военно окръжие – Русе е създадено през 1878 година. То е връстник на Третата Българска държава.

На 8 юли 1878 г., генерал-майор Николай Гр. Столетов оповестява в ПРИКАЗ №1 - Постановление на висшето ръководство за създаване на Българска земска войска. Сформират се 15 пеши български дружини, а малко след това и още две пеши дружини, като към шест от тях се създават и по една кавалерийска рота и по една батарея. Необходимостта от окомлектоване и за организирането на тези първи войнски формирования по новоосвободените български земи е причината за създаването на военните окръжия .

Първоначално Военното окръжие се е водило към 5-ти пехотен полк и се наричало 5-то Военно окръжие.

При участието в петте войни (1885 г.; 1912 г.; 1915-1918 г.; 1941-1945 г.) е била проведена пълна мобилизация за окомплектоване на поделенията по военновременните им щатове.

През периода 1955-1959 г. в Русе е имало Областно военно управление, на което са били подчинени 16 околийски и общински военни окръжия, по-големите от които са били: Русе, Силистра, Разград, В. Търново и Габрово.

Първият началник на Областното военно управление е бил полковник Стаевски, а след него е назначен полковник Иван Памукчиев. Управлението се е намирало в същата сграда, където се помещава и настоящото Военно окръжие. Щата на това управление е бил доста голям. Територията, на която е работело, е била обширна, което е затруднявало дейността му.

По същото време в градовете Русе, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово е имало градски и околийски окръжия. В град Русе градското Военно окръжие се е помещавало в сградата до Синагогата на Американското пазарче с началник майор Кольо Кънев, а Русенското околийско военно окръжие се е помещавало в югозападната част на сградата на Военна болница с началник майор Стоянов. Това окръжие е работило със селищата извън Русе без Беленската околия. В град Бяла е имало околийско окръжие. Тези три военни окръжия са били независими едно от друго и са били подчинени директно на Областното управление в Русе.

Задачите,които изпълнява Русенското военно окръжие са били:

  • води на отчет на всички подлежащи на военна служба младежи от своя район;
  • води на отчет всички подлежащи на мобилизация лица и техника от своя районна - мобилизационните ресурси (офицери, сержанти, войници, техника, коне и конски снаряжения);
  • доставяне на мобилизационни ресурси на поделенията за учения, преподготовка и мобилизация на посочено място в определено време;
  • попълване на мирновременните поделения с наборници по наряди от ГЩ.

Структурата на военните окръжия в този си вид се запазва до 1959 година, когато се закриват областните, околийските и градски военни окръжия и се създава едно военно окръжие – Русенското военно окръжие.

Началник на новосформираното военно окръжие става полковник Иван Памукчиев, роден в град Златарица, В. Търновска област. След него за началник е назначен полковник Кольо Кънев – роден в с. Батишница, Русенска област. Той е постъпил в армията след завършване на Свищовския университет. Назначен е за началник на Русенското военно окръжие с МЗ № УК-0188/26.04.1962 г., а за негов заместник е назначен полковник Иван Николов Капнъков.

През 1974 година с МЗ № УК-0586/15.10.1974 г. за началник на Русенското военно окръжие е назначен полковник Атанас Иванов Гагов, а за заместник началник – полковник Петър Стоянов Папазов. По това време Военното окръжие управлява 78 селища на територията на Русенски окръг. Това води до трудности в управлението и се създават така наречените “Оперативни групи”. Територията на окръга е разделена на три оперативни групи: град Русе с мобилизационните ресурси е отделен като самостоятелна оперативна група. В град Бяла е изградена оперативна група за беленския район и в село Ново село е изградена третата оперативна група за останалите селища от окръга. Ръководители на оперативните групи са офицери от Военното окръжие, а състава се състои от запасни (резервисти) от съответните райони.

През 1978 година началник на Русенско военно окръжие е назначен полковник Петър Стоянов Папазов с МЗ № УК-0462/30.09.1978 г. Той е на длъжността в продължение на 10 години от 1978 до 1988 година. За негов заместник е назначен Ганчо Димитров Павлов – от 1979 г. до 1981 г. През този период в Русенско военно окръжие са постигнати най-високи успехи. Тези успехи се изразяват главно в две направления:

  • въвежда се съвременна компютърна техника за обработка на документи;
  • изгражда се свързочна система за бързо оповестяване и се изграждат пунктове за управление.

В град Русе Военното окръжие се трансформира на две самостоятелни ведомства. Само за града се изгражда Общинско военно управление. Града е разпределен на 6 кметства, като във всяко от тях има военни отдели с представител на Военното окръжие и на Гражданска отбрана. Началник на Общинско военно управление става полковник Тодор Иванов Мартев, считано от 01.03.1988 г.

За ръководене на мобилизационната работа в селищата на Русенски окръг е изградена Оперативна техническа група със седалище в град Русе и началник полковник Ганчо Димитров Павлов. И двете ведомства са подчинени директно на Областно военно управление - Разград. Тази структура на военното окръжие продължава за малък период от време.

От 01.03.1989 г. Оперативно-техническа група се реформира в Районно военно управление с началник полковник Мартев.

С МЗ № УК-246/14.09.1989 г. за началник на Районно военно управление – Русе, считано от 27.11.1989 г. е назначен полковник Георги Райков Георгиев от с. Щръклево. Същият е началник в продължение на 11 години. Този период е характерен с реформи, смяна на собственост, промяна на централното и местно управление. Започва процес за изясняване собствеността на сградата, в която се помещава Военното окръжие, който процес продължава с години. Стига се до подялба на помещенията.

От 01.01.2000 г. се закриват Областните военни управления и със заповед на Началника на ГЩ на БА № ОК-0200/16.12.1999 г. за началник на Военно окръжие – област Русе е назначен подполковник Стефан Крумов Деликънев, за негов заместник подполковник Валери Николов Първанов.

В резултат на извършените организационно-щатни промени, от 01.06.2003 г. в Русе е създадено Военно окръжие – Русе, което ръководи бившите военни окръжия в области Русе, Разград, Силистра и Търговище, наречени регионални военни сектори. Началник на Военно окръжие – Русе става подполковник Веселин Димитров Додев, а за негов заместник е назначен подполковник Велчо Петков Петков.

Началници на регионални военни сектори са:

- подполковник Тодор Димитров Тодоров – за област Русе;

- подполковник Стефан Димитров Димитров – за област Разград;

- подполковник Димитър Трендафилов Трендафилов – за област Силистра;

- подполковник Илия Лазаров Илиев – за област Търговище.

От 01.06.2008 г. при организационно-щатни промени се закрива Регионален военен сектор – област Русе, като неговите задачи се поемат от военното окръжие и към него се създава сектор „Набиране на кадри” с началник подполковник Тодор Димитров Тодоров.

От юни 2008 г. началник на Регионален военен сектор – област Разград е подполковник Добромир Вълков Чорлев.

През месец октомври 2008 г. със заповед № К-410/30.09.2008 г. на Началника на ГЩ за началник на Военно окръжие – Русе е назначен подполковник Велчо Петков Петков, а негов заместник е подполковник Тодор Димитров Тодоров.

От 01.08.2009 г. влиза в сила ново длъжностно разписание № ЩОП-384, с което Военно окръжие – Русе преминава на пряко подчинение към Щаба по осигуряването и поддръжката.

От 01.07.2011 г., с влизането в сила на ново длъжностно разписание № БМ-436, Военно окръжие – Русе е подчинено на Централно военно окръжие – София и за началник е назначен подполковник Тодор Димитров Тодоров със заповед № КВ-307/29.06.2011 г. Регионалните военни сектори – области Разград, Търговище и Силистра са преименувани на областни военни отдели.

В гр. Русе е създаден Областен военен отдел – Русе, като за негов началник е назначен подполковник Цанко Бориславов Недев със заповед № КВ-449/12.09.2011 г.

Със заповед № КВ-80/13.02.2013 г. подполковник Цанко Бориславов Недев е назначен за началник на Военно окръжие – Русе, а със заповед № КВ-129/11.03.2013 г. подполковник Иван Григоров Иванов е назначен за началник на Областен военен отдел – Русе.

От 01.07.2015 г. влиза в сила ново длъжностно разписание № БМ-544 с което областните военни отдели Русе, Разград, Търговище и Силистра излизат от състава на Военно окръжие – Русе и стават самостоятелни военни окръжия. Финансово подчинени на Военно окръжие – Русе стават военни окръжия – Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово.

 

НАЧАЛНИЦИ НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ

 От 1955г. до 1959 г.

полковник Стаевски – Началник на Областното военно управление – Русе

полковник Иван Памукчиев - Началник на Областното военно управление – Русе

майор Кольо Кънев - Началник наградското Военно окръжие – Русе

майор Стоянов - Началник на Русенското околийско военно окръжие

 

От 1959 г. до сега

полковник Иван Памукчиев - Началник на новосформираното Русенско военно окръжие - от 1959 г.

полковник Кольо Кънев - Началник на Русенско военно окръжие - от 26.04.1962 г.

полковник Атанас Иванов Гагов – Началник на Русенско военно окръжие - от 15.10.1974 г.

полковник Петър Стоянов Папазов - Началник на Русенско военно окръжие – от 30.09.1978 г.

полковник Тодор Иванов Мартев - Началник на Общинско военно управление – Русе – от 01.03.1988 г.

полковник Ганчо Димитров Павлов –Началник на Оперативна техническа група – Русе – от 01.03.1988 г.

полковник Тодор Иванов Мартев - Началник на Районно военно управление – Русе - от 01.03.1989 г.

полковник Георги Райков Георгиев - Началник на Районно военно управление – Русе - от 27.11.1989 г.

подполковник Стефан Крумов Деликънев - Началник на Военно окръжие – област Русе - от 01.01.2000 г.

подполковник Веселин Димитров Додев - Началник на Военно окръжие – Русе - от 01.06.2003 г.

подполковник Велчо Петков Петков - Началник на Военно окръжие – Русе - 01.10.2008 г.

подполковник Тодор Димитров Тодоров - Началник на Военно окръжие – Русе – от 01.07.2011 г.

подполковник Цанко Бориславов Недев - Началник на Военно окръжие – Русе - от 13.02.2013 г.