След възстановяването на Съюза на офицерите и сержантите от запаса през 1990 г., идеята за построяването на Паметник на загиналите във войните за национално обединение в гр. Русе започва отново да бъде предмет на дискусии. Във взаимодействие между четирите военно-патриотични организации в област Русе (Съюза на офицерите и сержантите от запаса-СОСЗ, Съюза на ветераните от войните в България-СВВБ, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите-СВИВП и Съюза на възпитаниците на Н.В. училища) на 04.09.2001 г. с Протокол №47 на СОСЗ гр.Русе е избрано общо председателство на запасното войнство и е подписан договор за съвместна дейност. То си поставя за цел да работи за издигането на паметник на загиналите във войните.

Общото председателство се ръководи от неговите председатели:

-          о.з.полк. Иван Иванов – председател на СОСЗ Русе

-          о.з.полк. Никола Нунев – председател на СВВБ Русе

-          о.з. полк. Д.Денев – председател на Съюза на възпитаниците на Н.В. училища Русе

-          о.з. полк. Георги Буюклиев- председател на СВИВП Русе

През м.март 2003 г. общото председателство на 4-те военно-патриотични съюза сформира Инициативен комитет за построяване на Паметник на загиналите във войните, като за председател е избран о.з.полковник Никола Нунев от Съюза на ветераните от войните в България-СВВБ, а за зам.председател о.з.подполковник Костадин Кудинов от Съюза на офицерите и сержантите от запаса-СОСЗ. Открита е банкова сметка за събиране на средства. Впоследствие към Инициативният комитет се присъединяват известни личности от града и на основата на него се сформира „Обществен съвет за създаване на паметник на загиналите за България русенци и за поддържане на съществуващите военни паметници в Русенска област”. Изготвен и одобрен е архитектурен проект за Паметник на загиналите във войните, като през 2004 г. неговото строителство започва.

   

Проект за Паметник на загиналите във войните 2003 г.

Изграждането му започва, но с решение на Общинския съвет на община Русе то е спряно, поради възникналите спорове за неговото място и за външния му вид. По-късно изградената част в района на „Пантеона на възрожденците” е съборена, като периодично темата за паметник на загиналите се подновява от СОСЗ и другите съюзи, но без резултат.

Независимо от това Общественият съвет продължава да функционира и неудовлетворен от случващото се в заседание от 20.04.2006 г. взема решение за организиране на среща с Кмета на община Русе инж. Божидар Йотов за намиране на решение по възникналият казус. Съветът избира единодушно за нов председател полковник о.з. Иван Иванов от СОСЗ Русе. На 21.04.2006 г. срещата с кмета е проведена и е подписано Споразумение, с което той се ангажира работата по изграждане на паметника да бъде продължена. Определена е датата за неговото откриване да бъде 6 май 2007 г. Но, нищо от договореното не се случва и така идеята окончателно пропада!

 

Това се случва години по-късно, когато през 2013 г. отново се сформира инициативен комитет под председателството на кмета на община Русе подполковник о.р. Пламен Стоилов. С писмо изх.№1/15.01.2013 г. до Кмета на община Русе, Председателят на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните в България-СВВБ в гр. Русе г-жа Васила Илиева-Бойчева отправя покана към него и моли за съдействие да бъде учреден Инициативен комитет за изграждането на Паметник на загиналите във Втората световна война.

Положително становище на идеята дава и Областният управител инж. Стефко Бурджиев с писмо изх.№94-02-43/08.02.2013 г., като в него се уточнява, че първо трябва да се учреди Инициативен комитет, след което  да се представи проекто-сметна документация в областната комисия „Военни паметници”.

Първото заседание на Инициативния комитет се провежда на 10.06.2013 г. в Централния клуб на РСОСЗР гр. Русе-Дом на запасното воинство. Комитетът избира:

Председател: Пламен Стоилов – Кмет на община Русе

Съпредседатели:

1. о.р.майор инж.Димитър Вълков-Председател на Управителния съвет на РСОСЗР гр.Русе

2. г-жаВасила Илиева-Бойчева-Председател на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните в България-СВВБ в гр. Русе;

 И членове:

Стефко Бурджиев– Областен управител на област Русе, представляван от д-р Адриан Райков – Зам.областен управител на област Русе

Иванка Велчева– Секретар на СВВБ в гр. Русе

полк.о.з. Иван Иванов– Зам.председател на УС на РСОСЗР гр.Русе

подп.о.з. Людмил Марков- Зам.председател на УС на РСОСЗР гр.Русе

подп.о.з. Георги Николов– Председател на Общ.Съвет на РСОСЗР в гр. Русе

арх.Мария Костадинова –потомка на ветерана от войната полк.о.з. Костадин Костадинов (Председател на СОСЗ гр. Русе в периода 1990-1991 г.)

проф. Николай Ненов– Директор на Историческия музей в гр. Русе

Йордан Борисов– Началник отдел Държавен архив гр. Русе

проф.Васил Пенчев– Председател на Общински съвет на община Русе

 

 

 

След заседанието арх.Мария Костадинова инициира конкурс - архитектурен пленер за изготвяне на проектни предложения и внасянето им за разглеждане и оценка от Инициативния комитет и комисия назначена със Заповед на Кмета на общината. От нея е изготвено Задание за проектиране на „Обемно-пространствена концепция” за изграждането на Паметника и е обявен конкурс. По предложение на Председателя на РСОСЗР м-р Д.Вълков, Инициативния комитет решава първоначалната идея за изграждане на Паметник на загиналите във Втората световна война да се трансформира в изграждане на „Мемориал на загиналите във войните за национално обединение русенци”. Предложено е неговото място да бъде пред бившия щаб на 5-ти пехотен дунавски полк. За провеждането на конкурса от Кмета на община Русе е осигурен награден фонд за участниците в него в общ размер от 2500 лева.

Подадени са 4 проектни предложения на авторски колективи с ръководители: арх. Силвия Алексиева, арх. Анелия Мачева, арх. Павел Дочев и арх. Георги Радулов. Сформирана е комисия по Заповед на Кмета № РД-01-963/17.04.2014 г., а за негов пълномощник в Инициативния комитет е определена Главния архитект на община Русе арх. Живка Бучуковска.

Комисията заседава във Военния клуб на 28.04.2014 г. и решава крайната оценка на проектите да бъде дадена, след провеждането на обществено обсъждане с гражданите на гр. Русе. Предложените проекти са изложени от 8 до 15 май във Военния клуб и в община Русе, като за целта са изготвени анкетни карти. Надделява мнението на обществеността за два от проектите, тези на арх.Алексиева и арх.Мачева.

На 15 май 2014 г. в община Русе е организирано същинското обществено обсъждане, на което всеки един от ръководителите на авторските колективи защитава своя проект. След обсъждането определената от Кмета комисия заседава на 21 май 2014 г. в клуба на РСОСЗР гр. Русе и класира подадените предложения, съобразявайки се с мнението на обществеността. На първите две места са класирани проектите на арх.Алексиева и арх.Мачева, на които е поставен едномесечен срок за доработката им и ново представяне пред комисията. Всички участници са наградени със средствата от наградния фонд.

Заседание на Комисията за оценка на проектите в Централния клуб на РСОСЗР гр. Русе

На 11 юли 2014 г. комисията разглежда двата проекта и класира окончателно проектът на арх. Силвия Алексиева. Спечелилият конкурса проект е внесен за разглеждане от Комисията по градски дизайн и реклама при община Русе, която на 04.09.2014 г. дава своето положително становище.

На 16.09.2014 г. документацията е внесена при Областния управител г-н Стефко Бурджиев от Председателя на РСОСЗР гр.Русе о.р.майор Д.Вълков, с искане за свикване на областната комисия „Военни паметници”. Комисията заседава едва на 19.12.2014 г. и дава положително становище за изграждането на мемориала.

 

Документацията е разгледана и съгласувана от Министъра на отбраната Николай Ненчев и с писмо Рег.№ 20-26-451/13.01.2015 г. е дадено положително становище на проекта за изграждане на мемориала.

С Решение № 1352/26.03.2015 г. по Протокол от 48-то заседание на Общински съвет на община Русе е дадено съгласие Мемориалът да бъде построен на предложеното от Инициативния комитет място пред бившият щаб на 5-ти пехотен дунавски полк в улично озеленен участък на главната ул.”Александровска” УПИ-3759, кв.300 по плана на гр. Русе.

Взето е решение и да се отпуснат 20 хил.лева от бюджета на община Русе за неговото построявяване. На заседанието е поканен Председателят на РСОСЗР гр.Русе о.р.майор инж. Димитър Вълков, който защитава проектната идея пред общинските съветници и предложението му е прието с абсолютно мнозинство.

 

 

 

След решението на Общинския съвет, Инициативният комитет възлага на авторския колектив с ръководител арх. Силвия Алексиева да изготви работният инвестиционен проект за изграждането на Мемориала. Проектът е внесен за одобрение от община Русе и на 13.07.2015 г. е издадено Разрешение за строеж № 358 от Главния архитект на община Русе арх. Живка Бучуковска.

Едновременно с това е предприета масирана кампания за набиране на дарения по откритата банкова сметка в Уникредит Булбанк АД, клон Русе. В нея основно участие имат Управителния съвет и членовете на РСОСЗР гр. Русе, Областния съвет на СВВБ гр.Русе и община Русе.

В крайна сметка с усилията на всички, средствата са осигурени и на 22.02.2016 г. на заседание на Инициативния комитет по предложение на арх. Костадинова е взето решение строителството да се възложи на строителната фирма „Адис-Калинов” ООД гр. Русе, с управител инж. Калин Калинов. Взето е решение Мемориалът да бъде открит на 6 май 2016 г., но в последствие по обективни причини е насрочено за 1 юни 2016 г.

 

 

Откриване на мемориала - 01.Юни.2016